preskoči na sadržaj

Osnovna škola Julija Klovića Zagreb

 > Natječaji
Natječaji

OBAVIJEST o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja za radno mjesto: tajnika/ice

Autor: Ivana Kutlić, 29. 5. 2024. 13:48

OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KLOVIĆA

NOVA CESTA 133, ZAGREB

 

KLASA: 112-02/24-01/3

URBROJ:251-192-01-24-3

Zagreb, 29. svibnja 2024.

 

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

 

 

Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto tajnika/ice školske ustanove, 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, do povratka na rad radnice koji je objavljen dana 10. svibnja 2024. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Osnovne škole Julija Klovića www.os-jklovica-zg.skole.hr u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva  o provedenom postupku Odlukom ravnateljice škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 27. svibnja 2024. godine

 

 

 

IZABRANA

 

 

SANDRA LOVRIĆ, struč. spec. admin. publ. za radno mjesto tajnice školske ustanove na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno do povratka na rad radnice koja je privremeno nesposobna za rad.

           

                

Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana 29. svibnja 2024. na  mrežnoj stranici Osnovne škole Julija Klovića www.os-jklovica-zg.skole.hr u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ i oglasnoj ploči škole. 

 

                

 

                                                                                                      Ravnateljica

 

                                                                                                 _________________

                                                                                                     Milena Laco, dipl.uč.

 

 

 

 

 

 [više]

Poziv na usmeni razgovor

Autor: Ivana Kutlić, 20. 5. 2024. 17:26

SVIM KANDIDATIMA NATJEČAJA (10.-20. svibnja 2024. godine) - POZIV NA RAZGOVOR

 

OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KLOVIĆA

Zagreb, Nova cesta 133

SVIM KANDIDATIMA NATJEČAJA (od 10. svibnja do 20. svibnja 2024. godine)

(KLASA: 112-02/24-01/3, URBROJ: 251-192-01-24-1 od 10. svibnja 2024.)

 

POZIV NA RAZGOVOR

•          tajnik školske ustanove (m/ž)

      1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme (zamjena)

 

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Julija Klovića, po isteku roka za prijavu na natječaj, Povjerenstvo koje sudjeluje u procjeni kandidata provest će usmeni razgovor sa kandidatima koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Povjerenstvo će na usmenom razgovoru provjeravati sljedeće pravne propise:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17,  68/1898/1964/20151/22155/23156/23)

2. Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23 i 64/23)

3. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21)

4. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama(NN 29/24)

5. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama  (NN 51/18., 122/19., 35/24.)

6. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23)

7. Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09, 75/21)

8. Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
( NN 25/13, 72/13,151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 - Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 - Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19, 119/19, 50/20, 128/20,141/20, 17/21, 26/21, 78/21, 138/21, 9/22, 31/22, 82/22, 99/22, 46/23, 104/23, 155/23, 22/24)

9. PROGRAM javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2023.

 

Usmeni razgovor će se održati u ponedjeljak 27. svibnja 2024. godine u 11.00 sati  u uredu ravnateljice.

Kandidati su obvezni ponijeti osobnu iskaznicu.

 

 

Ravnateljica: Milena Laco, dipl.uč.

Zagreb, 20. svibnja 2024.


 

 

 [više]

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA tajnik/ica školske ustanove

Autor: Ivana Kutlić, 10. 5. 2024. 09:58

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KLOVIĆA

Nova cesta 133, Zagreb

 

KLASA: 112-02/24-01/3

URBROJ: 251-192-01-24-1                                                                                                      

Zagreb, 8.5.2024.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), članaka 6. i 8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Julija Klovića (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Osnovna škola Julija Klovića, Zagreb, Nova cesta 133, objavljuje:

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta 

 • TAJNIK/ICA ŠKOLSKE USTANOVE – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu s Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17).

Mjesto rada: Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, 10 000 Zagreb

Uvjeti: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema čl. 105. st. 16. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 165/23);

Poslove tajnika može obavljati osoba koja je završila:

a) sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij pravne struke ili stručni diplomski studij javne uprave,

b) stručni prijediplomski studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka.

Prema odredbama čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 29/24) radni odnos se ugovara uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci. 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana raspisivanja natječaja)
 • dokaz o radno- pravnom statusu – elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od dana raspisivanja natječaja)

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, kontakt podaci (broj telefona/mobitela, email adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama te ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Julija Klovića. Na mrežnim stranicama Škole će biti objavljena obavijest i upute kandidatima o načinu, vremenu i mjestu održavanja vrednovanja minimalno 5 dana prije datuma održavanja vrednovanja kandidata.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Osnovna škola Julija Klovića, Zagreb može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke navedene u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog  parlamenta i Vijeća Europe od 27. 4. 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18).

Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja (10.5. 2024. – 20.5. 2024.)

Prijave se dostavljaju neposredno ili poštom na adresu:

Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, 10 000 Zagreb, s naznakom „za natječaj - TAJNIK/ICA ŠKOLSKE USTANOVE“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka bit će objavljena na mrežnim stranicama Škole  jklovic@os-jklovica-zg.skole.hr

U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni prema čl. 15. st. 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Julija Klovića.

 

                                                                                      Ravnateljica:

                                                                                     Milena Laco, dipl.uč.

 

 

 [više]

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice

Autor: Ivana Kutlić, 12. 4. 2024. 09:22

Na temelju članka 126. stavaka 1.- 3.  i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,  5/12, 16/12, 86/12,  94/13, 136/14 – RUSRH,152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23) i članka 61.Statuta Školski odbor Osnovne škole Julija Klovića raspisuje:

 

 

                                                      NATJEČAJ

                                         za imenovanje ravnatelja/ice

 

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete u skladu s člankom 126. stavkom 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi:


1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:


a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij;
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.


2) uvjete propisane člankom 106. ovoga Zakona,


3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama. (st. 1. )

 
4) osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1.  točke 1. ovoga članka, ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova. (st. 2.)


Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga članka, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.). (st. 3.)

Dodatne kompetencije su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

 

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda  školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)
 • program rada za mandatno razdoblje
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana )
 • dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. ZOOOSŠ ( odluke o imenovanju )

 

Kandidati  mogu priložiti dokaz o dodatnim kompetencijama: poznavanju stranog jezika, osnovnim digitalnim vještinama i iskustvu rada na projektima.

Dokazi o dodatnim kompetencijama dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj preslici.

 

 

Dodatne kompetencije prema članku 64. Statuta Osnovne škole Julija Klovića dokazuju se na sljedeći način:

 1. Poznavanje stranog jezika:
 • javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,
 • potvrdom ili drugom ispravom osobe ovlaštene za provođenje edukacije stranih jezika,
 • potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju znanja stranog jezika
 • drugom ispravom.
 1. Osnovne digitalne vještine:
 • javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,
 • potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti
 • potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju poznavanja digitalnih vještina
 • drugom ispravom.
 1. Iskustvo rada na projektima:
 • dokazuje se potvrdom ili ispravom o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih projekata
 • osobnom izjavom kandidata u životopisu.

 

 

 

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21,156/23), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21, 156/23), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji .

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

 1. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka  i rezultata natječaja.

 

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

 Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Julija Klovića u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu  - ne otvaraj“.

 

 

KLASA: 007-03/24-01/1

URBROJ: 251-192-01-24-1                                                                                                     

 

Zagreb, 12. travnja 2024.

 

 

Predsjednica Školskog odbora:

                                                                     Ivana Kušlan

 

 [više]

OBAVIJEST o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja za radno mjesto: voditelja/ice računovodstva

Autor: Ivana Kutlić, 10. 4. 2024. 11:42

OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KLOVIĆA

NOVA CESTA 133, ZAGREB

 

KLASA: 112-02/24-01/01

URBROJ: 251-192-01-24-2

 

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za natječaj za radno mjesto voditelja/ice računovodstva nakon provedenog razgovora s kandidatima  sastavlja dana 8. travnja 2024.   sljedeće

 

 

       IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU I RANG LISTU KANDIDATA

 

 

1.Objava natječaja:

 

Natječaj za radno mjesto voditelja/ice računovodstva, 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme,  40 sati tjedno, objavljen je  dana 19. ožujka 2024.  godine, na mrežnoj stranici Osnovne škole Julija Klovića, www.os-jklovica-zg.skole.hr  u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ i na oglasnoj ploči Osnovne škole Julija Klovića te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

2. Odluka o imenovanju Povjerenstva:

 

Odlukom ravnatelja škole od 27. ožujka 2024.  u Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za voditelja/icu računovodstva imenovani su: Dubravka Horvat, stručna suradnica,  Ivana Kutlić, učiteljica i Milena Laco, ravnateljica. Povjerenstvo  je na prvoj sjednici održanoj 27. ožujka 2024. imenovalo Dubravku Horvat  za predsjednicu Povjerenstva.  

 

3. Pregled pristiglih prijava:

 

Na raspisani natječaj stigle su četiri  prijave:

 1. Franka Idžan, iz Zagreba
 2. Nina Čaušević, iz Zagreba
 3. Anica Pančić, iz Zagreba
 4. Suzana Zubak, iz Zagreba

 

 

Povjerenstvo je dana 27. ožujka 2024. pregledalo prijave kandidata i utvrdilo da Anica Pančić i Suzana Zubak nemaju potpunu dokumentaciju te se njihove prijave ne uzimaju u obzir.

 

Kandidatkinje Franka Idžan i Nina Čaušević ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Poziv za razgovor objavljen je 27. ožujka 2024.  na mrežnoj stranici škole.

Razgovor kandidata s Povjerenstvom održan je dana 8. travnja 2024. u 11.30 sati, u uredu ravnateljice.

Razgovoru je pristupila Franka Idžan.

Nakon provedenog razgovora i usmene provjere sposobnosti Povjerenstvo je utvrdilo da je Franka Idžan zadovoljila na razgovoru.

 

 

4. Zaključak:

 

Nakon provedenog razgovora s kandidatkinjom Povjerenstvo dostavlja ovo Izvješće na daljnje postupanje ravnatelju škole.

 

 

 

 

 

 

                                                             POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE

 

 

                                         1. Dubravka Horvat, predsjednica povjerenstva

                                          2. Ivana Kutlić, član

                                          3. Milena Laco, član
 

 

 

 

 

DOSTAVITI:

1.Ravnatelju škole

2.Pismohrana

 

 

 

 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KLOVIĆA

NOVA CESTA 133, ZAGREB

 

KLASA: 112-02/24-01/01

URBROJ: 251-192-01-24-3

 

 

 

                                   OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

 

 

        Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto voditelja/ice računovodstva, 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, do povratka na rad radnice koji je objavljen dana 19. ožujka 2024. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Osnovne škole Julija Klovića www.os-jklovica-zg.skole.hr u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva  o provedenom postupku Odlukom ravnateljice škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 9. travnja 2024. godine

 

 

 

                                                        IZABRANA

 

FRANKA IDŽAN za radno mjesto voditeljice računovodstva na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno do povratka na rad radnice koja je privremeno nesposobna za rad.

           

                

Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana  10. travnja 2024. na  mrežnoj stranici Osnovne škole Julija Klovića www.os-jklovica-zg.skole.hr u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ i oglasnoj ploči škole. 

 

                

 

                                                                                               Ravnateljica

 

                                                                                           Milena Laco, dipl.uč.

 

 

 

 

 [više]

Poziv na usmeni razgovor

Autor: Ivana Kutlić, 28. 3. 2024. 10:30

SVIM KANDIDATIMA NATJEČAJA (19. – 27. ožujka 2024. godine) - POZIV NA RAZGOVOR

 

OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KLOVIĆA

Zagreb, Nova cesta 133

SVIM KANDIDATIMA NATJEČAJA (od 19. do 27. ožujka 2024. godine)

(KLASA: 112-02/24-01/01, URBROJ: 251-192-01-24-1 od 19. veljače 2024.)

 

POZIV NA RAZGOVOR

•          voditelj računovodstva (m/ž)

      1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme (zamjena)

 

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Julija Klovića, po isteku roka za prijavu na natječaj, Povjerenstvo koje sudjeluje u procjeni kandidata provest će usmeni razgovor sa kandidatima koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Povjerenstvo će na usmenom razgovoru provjeravati sljedeće pravne propise:

1.Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17,  68/1898/1964/20151/22155/23156/23)

2.Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23)

3.Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20, 158/23)

4.Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
( "Narodne novine", broj 25/13, 72/13,151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 - Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 - Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19, 119/19, 50/20, 128/20,141/20, 17/21, 26/21, 78/21, 138/21, 9/22, 31/22, 82/22, 99/22, 46/23, 104/23, 155/23, 22/24)

5.Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama NN 51/18., 122/19., 35/24.

6. PROGRAM javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2023.

 

 

Usmeni razgovor će se održati u ponedjeljak 8. travnja 2024. godine u 11.30 sati  u uredu ravnateljice.

Kandidati su obvezni ponijeti osobnu iskaznicu.

 

 

Ravnateljica: Milena Laco, dipl.uč.

Zagreb, 27. ožujka 2024.

 

 [više]

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA voditelj/ica računovodstva (m/ž)

Autor: Ivana Kutlić, 19. 3. 2024. 09:34

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17, 68/18, 98/19, 151/22, 64/23) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Julija Klovića, ravnateljica Osnovne škole Julija Klovića, Nova cesta 133, 10 000 Zagreb,  raspisuje

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 1. voditelj/ica računovodstva (m/ž),
 • 1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

MJESTO RADA: Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, 10 000 Zagreb (poslovi se u pravilu obavljaju u sjedištu Škole, a prema potrebi i izvan sjedišta Škole)

UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete propisan   člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 151/22, 64/23) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 6/19, 75/20)

 

UGOVOR SE SKLAPA: na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno,

uz uvjet probnoga rada u trajanju od šest mjeseci za završeni diplomski sveučilišni studiji ekonomije ili specijalistički diplomski stručni studiji ekonomije, odnosno visoka stručna sprema ekonomske struke prema ranijim propisima ili od tri mjeseca za završeni preddiplomski sveučilišni studiji ekonomije ili preddiplomski stručni studiji ekonomije, odnosno viša stručna sprema ekonomske struke prema ranijim propisima.
 

DOKUMENTI I PRILOZI KOJIMA SE DOKAZUJE ISPUNJENOST UVJETA I KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI U PRIJAVI NA NATJEČAJ:

 1. Prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu;
 2. Životopis vlastoručno potpisan;
 3. Presliku dokaza o stručnoj spremi (diploma);
 4. Presliku dokaza o državljanstvu (domovnica);
 5. Potvrdu ili elektronički zapis o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO (potvrda o stažu);
 6. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni   postupak ne starije od dana raspisivanja natječaja -  dokaz  o nepostojanju zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 isp., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12. -pročišćeni tekst,  94/13, 152/14. 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.  Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat bit će pozvan na dostavu originala dokumenata ili ovjerene preslike.

Kandidat koji je  stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovjetnosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovjetnosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN 57/96 i 21/00) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03, 198/03, 138/06 i 45/11)  te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

 

NAPOMENA ZA KANDIDATE S PRAVOM PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU: 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta za pravo na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti temeljem članka 101. stavak 1.-3. i 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuju ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21).

Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21) navedeni su i nalaze se na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.                                         

Poveznica 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.)

NAČIN VREDNOVANJU KANDIDATA: 

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Julija Klovića (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za kandidate na natječaju obvezno je vrednovanje.  

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo poziva na vrednovanje.

Svi kandidati dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu).

Vrednovanje kandidata može biti pismeno i/ili usmeno, a može biti i kombinacija  oba načina.

Odluku o načinu vrednovanja kandidata donosi Povjerenstvo u skladu s brojem prijavljenih kandidata, očekivanom trajanju radnog odnosa te drugim okolnostima.

Ako kandidat ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Popis propisa za provjere kandidata utvrđuje Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za provedbu natječaja, a popis propisa objavljuje se na mrežnoj stanici školske ustanove.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici:  http://os-jklovica-zg.skole.hr/natje_aji

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči  Škole.

NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE: Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju  propisanih uvjeta  iz natječaja mogu se dostaviti osobno u tajništvo Škole ili  poštom uz  naznaku „za natječaj i/ili ne otvaraj„.

ADRESA ZA DOSTAVU PRIJAVA POŠTOM: Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, 10 000 Zagreb.

NAČIN OBAVJEŠTAVANJA KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

Kandidate se  obavještava putem mrežnih stranica Škole  na poveznici: http://os-jklovica-zg.skole.hr/natje_aji

Kandidati koji ne ispunjavaju uvjete natječaja, neće biti navedeni na popisu kandidata za vrednovanje.

Kandidati koji ne ulaze na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istoga.

Ako se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje o rezultatima natječaja pisanom preporučenom pošiljkom s povratnicom.

OSTALE NAPOMENE UZ NATJEČAJ: Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (čl. 13 st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja je podnijela pravovremenu i potpunu prijavu na način utvrđen ovim natječajem te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Način i postupak odabira kandidata na natječaju propisan je Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Julija Klovića koji se nalazi na stranici škole.

Podaci koje Osnovna škola Julija Klovića prikupi od kandidata tijekom natječajnog postupka koristit će se i dalje obrađivati u skladu s propisima koji reguliraju daljnju obradu osobnih podataka  a u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) podnošenjem prijave na natječaj smatra se da je kandidat suglasan da se njegovi podatci obrađuju samo u potrebnom obimu i u svrhu potrebe natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenih zakonskim propisima, Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva i odluka voditelja obrade.

 

Natječaj vrijedi od 19. ožujka 2024. do 27. ožujka 2024.

 

KLASA: 112-02/24-01/01

URBROJ: 251-192-01-24-1

Zagreb, 19. ožujka 2024.  

Ravnateljica:

                                                                                                         Milena Laco, dipl.uč

 

Dostavlja se:

1. Mrežna stranica i oglasna ploča Osnovne škole Julija Klovića

2. Mrežna stranica i oglasna ploča Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

3. Osnovna škola Julija Klovića

 

 

 [više]

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA voditelj/ica računovodstva (m/ž)

Autor: Ivana Kutlić, 30. 1. 2024. 13:18

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17, 68/18, 98/19, 151/22, 64/23) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Julija Klovića, ravnateljica Osnovne škole Julija Klovića, Nova cesta 133, 10 000 Zagreb,  raspisuje

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 1. voditelj/ica računovodstva (m/ž),
 • 1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

MJESTO RADA: Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, 10 000 Zagreb (poslovi se u pravilu obavljaju u sjedištu Škole, a prema potrebi i izvan sjedišta Škole)

UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete propisan   člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 151/22, 64/23) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 6/19, 75/20)

 

UGOVOR SE SKLAPA: na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno,

uz uvjet probnoga rada u trajanju od šest mjeseci za završeni diplomski sveučilišni studiji ekonomije ili specijalistički diplomski stručni studiji ekonomije, odnosno visoka stručna sprema ekonomske struke prema ranijim propisima ili od tri mjeseca za završeni preddiplomski sveučilišni studiji ekonomije ili preddiplomski stručni studiji ekonomije, odnosno viša stručna sprema ekonomske struke prema ranijim propisima.
 

DOKUMENTI I PRILOZI KOJIMA SE DOKAZUJE ISPUNJENOST UVJETA I KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI U PRIJAVI NA NATJEČAJ:

 1. Prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu;
 2. Životopis vlastoručno potpisan;
 3. Presliku dokaza o stručnoj spremi (diploma);
 4. Presliku dokaza o državljanstvu (domovnica);
 5. Potvrdu ili elektronički zapis o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO (potvrda o stažu);
 6. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni   postupak ne starije od dana raspisivanja natječaja -  dokaz  o nepostojanju zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 isp., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12. -pročišćeni tekst,  94/13, 152/14. 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.  Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat bit će pozvan na dostavu originala dokumenata ili ovjerene preslike.

Kandidat koji je  stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovjetnosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovjetnosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN 57/96 i 21/00) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03, 198/03, 138/06 i 45/11)  te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

 

NAPOMENA ZA KANDIDATE S PRAVOM PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU: 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta za pravo na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti temeljem članka 101. stavak 1.-3. i 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuju ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21).

Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21) navedeni su i nalaze se na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.                                         

Poveznica 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.)

NAČIN VREDNOVANJU KANDIDATA: 

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Julija Klovića (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za kandidate na natječaju obvezno je vrednovanje.  

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo poziva na vrednovanje.

Svi kandidati dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu).

Vrednovanje kandidata može biti pismeno i/ili usmeno, a može biti i kombinacija  oba načina.

Odluku o načinu vrednovanja kandidata donosi Povjerenstvo u skladu s brojem prijavljenih kandidata, očekivanom trajanju radnog odnosa te drugim okolnostima.

Ako kandidat ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Popis propisa za provjere kandidata utvrđuje Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za provedbu natječaja, a popis propisa objavljuje se na mrežnoj stanici školske ustanove.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici:  http://os-jklovica-zg.skole.hr/natje_aji

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči  Škole.

NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE: Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju  propisanih uvjeta  iz natječaja mogu se dostaviti osobno u tajništvo Škole ili  poštom uz  naznaku „za natječaj i/ili ne otvaraj„.

ADRESA ZA DOSTAVU PRIJAVA POŠTOM: Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, 10 000 Zagreb.

NAČIN OBAVJEŠTAVANJA KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ

Kandidate se  obavještava putem mrežnih stranica Škole  na poveznici: http://os-jklovica-zg.skole.hr/natje_aji

Kandidati koji ne ispunjavaju uvjete natječaja, neće biti navedeni na popisu kandidata za vrednovanje.

Kandidati koji ne ulaze na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istoga.

Ako se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje o rezultatima natječaja pisanom preporučenom pošiljkom s povratnicom.

OSTALE NAPOMENE UZ NATJEČAJ: Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (čl. 13 st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja je podnijela pravovremenu i potpunu prijavu na način utvrđen ovim natječajem te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Način i postupak odabira kandidata na natječaju propisan je Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Julija Klovića koji se nalazi na stranici škole.

Podaci koje Osnovna škola Julija Klovića prikupi od kandidata tijekom natječajnog postupka koristit će se i dalje obrađivati u skladu s propisima koji reguliraju daljnju obradu osobnih podataka  a u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) podnošenjem prijave na natječaj smatra se da je kandidat suglasan da se njegovi podatci obrađuju samo u potrebnom obimu i u svrhu potrebe natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenih zakonskim propisima, Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva i odluka voditelja obrade.

 

Natječaj vrijedi od 29. siječnja 2024. do 6. veljače 2024.

 

KLASA: 112-01/24-01/01

URBROJ: 251-192-01-24-1

Zagreb, 29. siječnja 2024.  

Ravnateljica:

                                                                                                         Milena Laco, dipl.uč

 

 

 [više]

OBAVIJEST o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja za radno mjesto: učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku

Autor: Ivana Kutlić, 4. 12. 2023. 12:40

OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KLOVIĆA
Zagreb, Nova cesta 133

Zagreb, 4.12.2023.

 

OBAVIJEST o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja za radno mjesto:                                                          
učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku 

1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno

Natječaj od 8.11.do 16.11.2023. godine.

KLASA: 112-02/23-01/3
URBROJ: 251-192-01-23-1


Osnovna škola Julija Klovića , Zagreb, Nova cesta 133 obavještava kandidate koji su se prijavili na javni natječaj za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku (m/ž),  a koji je bio objavljen u razdoblju od 8.11.do 16.11.2023. godine. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Julija Klovića, Zagreb da je nakon provedenog postupka po javnom natječaju
odabran sljedeći kandidat:

Antonija Batković, na neodređeno - puno radno vrijeme od 40 sati tjedno.                                                                                             

                                                                                            Ravnateljica: Milena Laco, dipl.uč.
                                                                                               
 

 [više]

OBAVIJEST o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja za radno mjesto: psiholog/inja (m/ž)

Autor: Ivana Kutlić, 4. 12. 2023. 12:39

OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KLOVIĆA
Zagreb, Nova cesta 133

Zagreb, 4.12.2023.

 

OBAVIJEST o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja za radno mjesto:                                                          
psiholog/inja (m/ž)

1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno

Natječaj od 8.11.do 16.11.2023. godine.

KLASA: 112-02/23-01/2
URBROJ: 251-192-01-23-1

Osnovna škola Julija Klovića , Zagreb, Nova cesta 133 obavještava kandidate koji su se prijavili na javni natječaj za radno mjesto psiholog/inja (m/ž),  a koji je bio objavljen u razdoblju od 8.11.do 16.11.2023. godine. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Julija Klovića, Zagreb da je nakon provedenog postupka po javnom natječaju odabran sljedeći kandidat:

Klara Bosnar , na neodređeno - puno radno vrijeme od 40 sati tjedno.                                                                                             

                                                                                            Ravnateljica: Milena Laco, dipl.uč.
                                                                                               
 

 [više]

POZIV NA USMENI RAZGOVOR

Autor: Sanja Gjurčević, 20. 11. 2023. 15:31

OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KLOVIĆA

Zagreb, Nova cesta 133

 

SVIM KANDIDATIMA NATJEČAJA

POZIV NA USMENI RAZGOVOR

 

a) učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku (m/ž)

Natječaj od 8. 11. do 16. 11. 2023. godine.

KLASA: 112-02/23-01/3

URBROJ: 251-192-01-23-1

1 izvršitelj na neodređeno-puno radno vrijeme od 40 sati tjedno

23. studenoga  2023. u 11 sati

 

 

b) psiholog/inja  (m/ž)

Natječaj od 8. 11. do 16. 11. 2023. godine.

KLASA: 112-02/23-01/2

URBROJ: 251-192-01-23-1

1 izvršitelj na neodređeno-puno radno vrijeme od 40 sati tjedno

24. studenoga 2023. u 10.00 sati

 

Usmeni razgovor će se održati u uredu ravnateljice.

Kandidati su obvezni ponijeti osobnu iskaznicu.

 

Ravnateljica: Milena Laco, dipl.uč.

Zagreb, 20. studenoga 2023.

 [više]

Natječaj za radno mjesto- učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku (m/ž)

Autor: Sanja Gjurčević, 8. 11. 2023. 00:27

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18,98/19,64/20,151/22)
Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, Zagreb raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 • učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku  (m/ž)

       1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  
(NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18,98/19,64/20,151/22)
i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19,75/20)

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu (molbu) koja mora sadržavati sljedeće osobne podatke:
1.osobno ime i prezime kandidata/kinje
2.adresa stanovanja
3.broj telefona/mobitela
4.e - mail adresa
5.naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje
kandidati su obvezni priložiti:
-životopis
-presliku domovnice
-presliku diplome
-elektronički zapis radnog staža od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (ne starije od 30 dana)

Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na  javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20 zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog  rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

 

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Julija Klovića, po isteku roka za prijavu na natječaj, Povjerenstvo koje sudjeluje u procjeni kandidata provest će usmeni razgovor sa kandidatima koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
O terminu provođenja usmenog razgovora kandidati će biti obaviješteni najkasnije tri dana prije dana određenog za razgovor putem web stranice Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati, te ukoliko se ne pojave na razgovoru , smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom dostaviti poštom na adresu :
Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, Zagreb
s naznakom: „ za natječaj – učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku  “.

Po završetku natječajnog postupka obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na web stranici škole.

Natječaj vrijedi od 8.11.do 16.11.2023. -godine.

KLASA: 112-02/23-01/3
URBROJ: 251-192-01-23-1

Zagreb, 8.11.2023.

 

Ravnateljica: Milena Laco, dipl.uč.

                                                                                                                                

 [više]

Natječaj za radno mjesto- psiholog/inja (m/ž)

Autor: Sanja Gjurčević, 8. 11. 2023. 00:25

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18,98/19,64/20,151/22)
Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, Zagreb raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 • psiholog/inja (m/ž)

       1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  
(NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18,98/19,64/20,151/22)
i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19,75/20)

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu (molbu) koja mora sadržavati sljedeće osobne podatke:
1.osobno ime i prezime kandidata/kinje
2.adresa stanovanja
3.broj telefona/mobitela
4.e - mail adresa
5.naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje
kandidati su obvezni priložiti:
-životopis
-presliku domovnice
-presliku diplome
-elektronički zapis radnog staža od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (ne starije od 30 dana)

Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na  javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20 zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog  rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

 

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Julija Klovića, po isteku roka za prijavu na natječaj, Povjerenstvo koje sudjeluje u procjeni kandidata provest će usmeni razgovor sa kandidatima koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
O terminu provođenja usmenog razgovora kandidati će biti obaviješteni najkasnije tri dana prije dana određenog za razgovor putem web stranice Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati, te ukoliko se ne pojave na razgovoru , smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom dostaviti poštom na adresu :
Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, Zagreb
s naznakom: „ za natječaj – psiholog/inja “.

Po završetku natječajnog postupka obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na web stranici škole.

Natječaj vrijedi od 8.11.do 16.11.2023. godine.

KLASA: 112-02/23-01/2
URBROJ: 251-192-01-23-1

Zagreb, 8.11.2023.

 

Ravnateljica: Milena Laco, dipl.uč.

                                                                                                                                               

 [više]

OBAVIJEST o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja za radno mjesto: učitelj/ica razredne nastave (m/ž)

Autor: Ivana Kutlić, 5. 6. 2023. 12:02

OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KLOVIĆA
Zagreb, Nova cesta 133

Zagreb, 5.6.2023.

 

OBAVIJEST o odabiru kandidata temeljem javnog natječaja za radno mjesto:                                                               
učitelj/ica razredne nastave (m/ž)

1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno

Natječaj od 9.5. do 17.5.2023.godine.

KLASA: 112-02/23-01/1

URBROJ:251-192-01-23-1

Osnovna škola Julija Klovića , Zagreb, Nova cesta 133 obavještava kandidate koji su se prijavili na javni natječaj za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave (m/ž) ,  a koji je bio objavljen u razdoblju od 9.5. do 17.5.2023.godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Julija Klovića, Zagreb da je nakon provedenog postupka po javnom natječaju odabran sljedeći kandidat:

Lucija Mikulec , na određeno - puno radno vrijeme od 40 sati tjedno.                                                                                               

                                                                                            Ravnateljica: Milena Laco, dipl.uč.
                                                                                                 
 

 [više]

Poziv na usmeni razgovor

Autor: Ivana Kutlić, 22. 5. 2023. 18:51

OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KLOVIĆA

Zagreb, Nova cesta 133

 

SVIM KANDIDATIMA NATJEČAJA

POZIV NA USMENI RAZGOVOR

 

a) učitelj/ica razredne nastave (m/ž)

Natječaj od 9. 5. 2023.  do  17. 5. 2023. godine

KLASA: 112-02/23-01/1

URBROJ: 251-192-01-23-1

1 izvršitelj na određeno-puno radno vrijeme od 40 sati tjedno

 

 

Usmeni razgovor održat će se dana 26. svibnja 2023. u 10 sati u uredu ravnateljice.

Kandidati su obvezni ponijeti osobnu iskaznicu.

 

Ravnateljica: Milena Laco, dipl.uč.

Zagreb, 22. svibnja 2023.

 [više]

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO - učitelj/ica razredne nastave (m/ž)

Autor: Ivana Kutlić, 9. 5. 2023. 14:50

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18,98/19,64/20,151/22)
Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, Zagreb raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 • učitelj/ica razredne nastave (m/ž)

       1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  
(NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18,98/19,64/20,151/22)
i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19,75/20)

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu (molbu) koja mora sadržavati sljedeće osobne podatke:
1.osobno ime i prezime kandidata/kinje
2.adresa stanovanja
3.broj telefona/mobitela
4.e - mail adresa
5.naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje
kandidati su obvezni priložiti:
-životopis
-presliku domovnice
-presliku diplome
-elektronički zapis radnog staža od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (ne starije od 30 dana)

Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na  javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20 zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog  rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

 

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Julija Klovića, po isteku roka za prijavu na natječaj, Povjerenstvo koje sudjeluje u procjeni kandidata provest će usmeni razgovor sa kandidatima koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
O terminu provođenja usmenog razgovora kandidati će biti obaviješteni najkasnije tri dana prije dana određenog za razgovor putem web stranice Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati, te ukoliko se ne pojave na razgovoru , smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom dostaviti poštom na adresu :
Osnovna škola Julija Klovića, Nova cesta 133, Zagreb
s naznakom: „ za natječaj – učitelj/ica razredne nastave “.

Po završetku natječajnog postupka obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na web stranici škole.

Natječaj vrijedi od 9.5.2023. do 17.5.2023.godine.

KLASA: 112-02/23-01/1
URBROJ: 251-192-01-23-1

Zagreb, 9.5.2023.

 

Ravnateljica: Milena Laco, dipl.uč.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 HIMNA ŠKOLE
Kalendar
« Lipanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

J E L O V N I K

Jelovnik se nalazi u kutku za roditelje.

Popis udžbenika
Hrabri telefon

 

UPISI U SREDNJE ŠKOLE

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Brojač posjeta
Ispis statistike od 8. 11. 2010.

Ukupno: 621496
Ovaj mjesec: 1885
Danas: 140
CMS za škole logo
Osnovna škola Julija Klovića Zagreb / Nova cesta 133, HR-10000 Zagreb / os-jklovica-zg.skole.hr / jklovic@os-jklovica-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju